+31 (0)58 - 289 48 76

Sinds 1887 hét adres voor de organist

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Boeijenga Music
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Onderzoek
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Verzending
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Opschorting en ontbinding
Artikel 13 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 14 – Risico-overgang
Artikel 15 – Garantie
Artikel 16 – Herroepingsrecht
Artikel 17 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 18 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 19 – Verplichtingen van Boeijenga Music bij herroeping
Artikel 20 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 21 – Aansprakelijkheid
Artikel 22 – Overmacht
Artikel 23 – Intellectuele eigendom
Artikel 24 – Klachtenregeling
Artikel 25 – Geschillen
Artikel 26 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Boeijenga Music worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Boeijenga Music;
1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Boeijenga Music;
1.4 Dag: kalenderdag;
1.5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
1.6 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, diensten en/of digitale inhoud, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
1.7 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.9 Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Boeijenga Music ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
1.10 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten aan consumenten aanbiedt;
1.11 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Boeijenga Music georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, diensten en/of digitale inhoud, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.12 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
1.13 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Boeijenga Music.

Artikel 2 – Identiteit van Boeijenga Music
Boeijenga Music (onderdeel van “Peter van der Zwaag, musicus”);
Bezoekadres: Zuidvliet 8, 8921 BL, Leeuwarden;
Telefoonnummer: +31 (0) 58 2894876 (bereikbaar op ma-za);
E-mailadres: info@boeijengamusic.com;
KvK-nummer: 60318023;
BTW-identificatienummer: NL102017219B01.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en/of overeenkomsten door ondernemer met derden aangegaan.
3.2 Van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald kan slechts schriftelijk worden afgeweken; alle overige bepalingen blijven in een dergelijk geval volledig van kracht.
3.3 Met het plaatsen van een bestelling dan wel het accepteren van een aanbieding, aanvaardt de consument de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
3.4 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Boeijenga Music zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.5 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.6 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
3.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
3.8 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
3.9 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod is vrijblijvend. Boeijenga Music is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen, waaronder begrepen de prijzen.
4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Boeijenga Music gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
4.4 Boeijenga Music is niet aan het aanbod gebonden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod dan wel een onderdeel daarvan een kennelijk vergissing of verschrijving bevat.
4.5 Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.6 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
4.7 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs, inclusief belastingen;
b. de eventuele kosten van verzending;
c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Boeijenga Music de prijs garandeert;
g. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; en
h. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

Artikel 5 – De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Boeijenga Music onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Boeijenga Music is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden en behoudt Boeijenga Music zich het recht voor bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Boeijenga Music passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Boeijenga Music daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 Boeijenga Music kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Boeijenga Music op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 Boeijenga Music zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Boeijenga Music waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs – met inbegrip van alle belastingen – van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
5.7 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Onderzoek
6.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
6.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld, met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
6.3 Een niet-zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten in rekening te brengen.
6.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

Artikel 7 – De prijs
7.1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
7.2 Indien Boeijenga Music met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Boeijenga Music niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
7.3 Indien de prijzen hoger blijken te zijn dan op de website vermeld, dan ontvangt de consument hierover bericht. De consument is gerechtigd in deze situatie de bestelling te annuleren, mits binnen 5 dagen na verzending van het bericht.
7.4 Kortingen worden per transactie verleend en geven geen enkel recht op kortingen bij volgende transacties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 8 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
8.1 Boeijenga Music staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien schriftelijk overeengekomen staat Boeijenga Music er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.2 Een door Boeijenga Music, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Boeijenga Music kan doen gelden indien Boeijenga Music is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
8.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Boeijenga Music, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 9 – Levering en uitvoering
9.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel of magazijn van Boeijenga Music.
9.2 Boeijenga Music zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
9.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Boeijenga Music kenbaar heeft gemaakt.
9.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de leveringstermijn zodanig is dat dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. In een dergelijk geval worden reeds gedane betalingen binnen 30 dagen gerestitueerd.
9.5 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Boeijenga Music geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
9.6 Na ontbinding conform het vorige lid zal Boeijenga Music het bedrag dat de consument betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
9.7 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Boeijenga Music zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Boeijenga Music.
9.8 Boeijenga Music behoudt zich het recht voor bij de uitvoering gebruik te maken van derden.

Artikel 10 – Verzending
10.1 De kosten voor verzending binnen Nederland hebben een vast tarief van € 4,95.
10.2 De kosten voor buitenlandse verzendingen zijn overeenkomstig de standaardtarieven van PostNL.
10.3 De consument is slechts eenmaal verzendkosten verschuldigd. In het geval van deelleveringen komen de aanvullende verzendkosten voor rekening van Boeijenga Music.
10.4 Indien de werkelijke verzendkosten hoger zijn dan vermeld in het aanbod, is de consument bijbetaling verschuldigd en krijgt deze hiervan onverwijld bericht.
10.5 Voor zowel binnenlandse als buitenlandse verzendingen geldt dat er geen restitutie zal plaatsvinden, indien de daadwerkelijke verzendkosten lager blijken te zijn.

Artikel 11 – Betaling
11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling per bank te zijn voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum door storting of overmaking op de door Boeijenga Music verstrekte bankrekening.
11.2 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Boeijenga Music behoudt zich het recht voor de consument te verzoeken vooruit te betalen.
11.3 Alle bank- en/of girokosten welke door betaling per bank en/of giro veroorzaakt worden zijn voor rekening van de consument. Indien eerst na betaling van de hoofdsom blijkt dat deze extra kosten zijn ontstaan, dan worden deze alsnog in rekening gebracht en is de consument gehouden deze kosten te voldoen.
11.4 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
11.5 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Boeijenga Music te melden.
11.6 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze – nadat hij door Boeijenga Music is gewezen op de te late betaling en Boeijenga Music de consument een termijn van vijf werkdagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen – na het uitblijven van betaling binnen deze termijn, van rechtswege in verzuim en over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Boeijenga Music gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
11.7 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens Boeijenga Music onmiddellijk opeisbaar.
11.8 Boeijenga Music heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Boeijenga Music kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Boeijenga Music kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding
12.1 Boeijenga Music is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Boeijenga Music ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
12.2 Voorts is Boeijenga Music bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Boeijenga Music op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Boeijenga Music de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12.4 Bij ontbinden van de overeenkomst die deze reeds betaald is door middel van iDEAL wordt het totaalbedrag minus de iDEAL-kosten teruggestort (dit slechts na contact met Boeijenga Music).
12.5 Boeijenga Music behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
13.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
13.2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
13.3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Boeijenga Music voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
13.4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
13.5 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Duur:
13.6 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 14 – Risico-overgang
14.1 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Boeijenga Music tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Boeijenga Music bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
14.2 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat over op de consument op het moment waarop de producten aan hem juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 15 – Garantie
15.1 Boeijenga Music garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
15.2 De in het vorige lid genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Boeijenga Music.
15.3 Boeijenga Music verschaft de consument het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
15.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Boeijenga Music de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, of – indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is – na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van Boeijenga Music vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Boeijenga Music te retourneren en de eigendom daarvan aan Boeijenga Music te verschaffen.
15.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
15.6 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is de ondernemer in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.
15.6 Geleverde zaken worden in geen enkel geval teruggenomen. Uitzonderingen op deze regel zijn – mits formeel voorafgaand schriftelijk akkoord – producten die een duidelijke fabricatiefout vertonen, misdrukken of waarvan de verpakking nog dicht en onbeschadigd is.

Artikel 16 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
16.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Boeijenga Music mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
16.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Boeijenga Music mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
16.3 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Boeijenga Music mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
16.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 17 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
17.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
17.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 18 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
18.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Boeijenga Music.
18.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Boeijenga Music. Dit hoeft niet als Boeijenga Music heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
18.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Boeijenga Music verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
18.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Boeijenga Music niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Boeijenga Music aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
18.6 De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. Boeijenga Music heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
18.7 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 19 – Verplichtingen van Boeijenga Music bij herroeping
19.1 Als Boeijenga Music de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
19.2 Boeijenga Music vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Boeijenga Music in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Boeijenga Music aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
19.3 Boeijenga Music gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
19.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Boeijenga Music de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 20 – Uitsluiting herroepingsrecht
20.1 Boeijenga Music kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in het tweede lid. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Boeijenga Music dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
20.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Boeijenga Music tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
e. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling na levering heeft verbroken;
f. die tweedehands zijn of uit een opruimingsaanbieding;
g. bij de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar enkel wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 21 – Aansprakelijkheid
21.1 Indien door Boeijenga Music geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Boeijenga Music jegens consument beperkt tot hetgeen in artikel 15 is bepaald.
21.2 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Boeijenga Music is in geen geval aansprakelijk voor foutieve afbeeldingen van boeken en of materialen en/of foutieve inhoudsopgaven van boeken en/of materialen.
21.3 Onverminderd het bovenstaande is Boeijenga Music niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet, grove schuld of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument of verzendschade van de goederen.
21.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Boeijenga Music.
21.5 Indien de consument onjuiste of onvolledige klantgegevens doorgeeft, is de consument zelf aansprakelijk voor de onkosten inzake het product en het opnieuw verzenden ervan.

Artikel 22 – Overmacht
22.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
22.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Boeijenga Music kan worden toegerekend, omdat die niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
22.3 Boeijenga Music heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien een omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat hij zijn verbintenis had moeten nakomen.
22.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
22.5 Voor zover Boeijenga Music ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Boeijenga Music gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 23 – Intellectuele eigendom
23.1 De consument vrijwaart Boeijenga Music voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
23.2 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Boeijenga Music zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

Artikel 24 – Klachtenregeling
24.1 Boeijenga Music beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
24.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Boeijenga Music, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
24.3 Bij Boeijenga Music ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Boeijenga Music binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
24.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
24.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Boeijenga Music. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
24.6 Een klacht schort de verplichtingen van Boeijenga Music niet op, tenzij Boeijenga Music schriftelijk anders aangeeft.
24.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Boeijenga Music, zal Boeijenga Music naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen.

Artikel 25 – Geschillen
25.1 Op overeenkomsten tussen Boeijenga Music en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
25.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 26 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.